PRIVACY VERKLARING

KOOS Haarwinkel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
KOOS Haarwinkel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres

Nieuwsbrief
Wij kunnen jou, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief en andere gepersonaliseerde, commerciële berichten toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze mailings.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders die door hen verstrekt is in de salon. Voor wat betreft onze website, kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kooshaarwinkel.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Grondslag: gerechtvaardigd belang
▪ Om jouw (online) verzoek voor een afspraak te kunnen verwerken
▪ Om in contact met je te kunnen treden indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
▪ Om je te informeren over wijzigingen in onze salon of onze diensten

Grondslag: toestemming van de gebruiker
▪ Om jou, indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen,  gepersonaliseerde nieuwsbrieven en andere commerciële e-mails te versturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KOOS Haarwinkel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Jouw persoonsgegevens, personalia, adres, aanhef (geslacht) en eventuele voorkeuren blijven in principe voor onbepaalde tijd in ons klantenbestand aanwezig zodat we je meteen van dienst kunnen zijn op het moment dat je contact met ons opneemt voor een afspraak of andersoortige vraag. Uiteraard kun je ons altijd verzoeken jouw gegevens per direct te verwijderen. Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk gehoor aan geven. Tevens is jouw behandelingshistorie en aanschaf van verzorgingsproducten bij ons bekend. Dit komt uiteraard onze service naar jou ten goede. Ook voor deze gegevens geldt dat we deze op jouw verzoek te allen tijde zullen verwijderen. Persoonsgegevens die wij verwerken voor het versturen van de nieuwsbrief en andere gepersonaliseerde, commerciële berichten worden bewaard totdat jij je afmeldt voor deze mailings.

Cookies
Wij gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KOOS Haarwinkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand  naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kooshaarwinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de salon dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekken van gegevens aan derden
KOOS Haarwinkel schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten in bepaalde gevallen derden in, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kooshaarwinkel.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 06-05-2020.